wednesday, 7 december otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Deklaracja dostępności

Galeria Miejska Arsenał zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.arsenal.art.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2018. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23-09-2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muraszkiewicz: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 852 95 01 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres:

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6

61-772 Poznań

Budynek Galerii znajduje się w samym środku zabytkowego Starego Rynku.
Główne wejście znajduje się od południa, od strony ulicy Wrocławskiej.
Najbliższy przystanek tramwajowy na Placu wiosny Ludów jest oddalony
300 m od budynku Galerii, kolejny na Al. Marcinkowskiego około 350 m, a następny przy Placu Wielkopolskim około 450 m.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na ulicy Kramarskiej i Masztalarskiej
w odległości około 250 m od głównego wejścia do budynku Galerii. O 400 m oddalony jest podziemny parking o dużej ilości miejsc przy Placu Wolności.

Płyta Starego Rynku, którą otoczony jest budynek Galerii wykonana
jest z kostek brukowych, które mogą sprawiać utrudnienia w dotarciu
do budynku osobom poruszającym się na wózkach.

W budynku Galerii znajdują się dwa wejścia dla publiczności, jedno
od strony figury Św. Jana Nepomucena (otwarte od wtorku do soboty w
godzinach 12-19 i w niedzielę 12-16, poza świętami państwowymi),
drugie od strony ulicy Jana Baptysty Quadro, otwierane na wyraźne
życzenie zwiedzających.

Wejście nr 1 (od strony figury Św. Jana Nepomucena)

Podwójne, przeszklone drzwi z klamką, otwierane na zewnątrz.

Wymiary wejścia to: szerokość 95 cm oraz 130 cm po otwarciu bocznego skrzydła, wysokość 230 cm
Przed drzwiami znajduje się stopień o wysokości 10 cm uniemożliwiający samodzielny wjazd wózkiem do budynku Galerii.

Po wejściu ciemna, marmurowa podłoga.

Po lewej stronie znajduje się lada o wysokości 90 cm przy kasie, 120 cm dookoła kasy

Pierwsza dostępna toaleta znajduje się na końcu tej kondygnacji po lewej stronie od wejścia, po przejściu około 50 metrów.

Dostęp do toalet jest utrudniony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na szerokość drzwi wynoszącą 60 – 70 cm, dostęp do toalety męskiej wymaga zejścia po pięciu stopniach.
Mijając ladę, po prawej stronie stronie jest przestrzeń księgarni z regałami i stołami. Idąc dalej, po lewej stronie pod ścianą mieści się rząd regałów z książkami, na wprost ściana, a po prawej przejście do dolnej sali ekspozycyjnej. Z dolnej sali ekspozycyjnej przechodzi się do niewielkiego holu, z którego schodami po lewej stronie można dostać się na piętro budynku, zaraz przy nich zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach, za nią przeszklone, jednoskrzydłowe drzwi prowadzące do toalet, a na prawo znajduje się wejście nr 2.

Wejście nr 2 (od strony ulicy Jana Baptysty Quadro, otwierane na wyraźne życzenie zwiedzających)

Podwójne, przeszklone drzwi otwierane na zewnątrz. Po otwarciu dwóch skrzydeł wejście ma szerokość 1,7 m i wysokość 2,10 m.

Po wejściu ciemna, marmurowa podłoga.

Po lewej stronie znajdują się rozsuwane drzwi prowadzące do mniejszej
sali ekspozycyjnej.

Na wprost znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro Galerii,
na którym znajduje się większa sala ekspozycyjna.

Przed schodami dostępna jest winda dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Windę obsługuje pracownik Galerii (zawsze obecny w
regularnych godzinach otwarcia Galerii).

INFORMACJE NA TEMAT WEJŚCIA I DOTARCIA DO BUDYNKU ORAZ WSKAZÓWKI PORUSZANIA SIĘ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU UMIESZCZONE ZOSTANĄ NA STRONIE W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

​​​​​​​POWSTAJE OPIS WEJŚCIA W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

POWSTAJE OPIS HOLU I ROZKŁAD POMIESZCZEŃ W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

Budynek NIE jest wyposażony w pętle indukcyjne. Po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Galerii (ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl) oferujemy możliwość zorganizowania oprowadzania po budynku i wystawach z osobą posługującą się PJM. Prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem.

WSTĘP Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Wstęp z oznaczonym psem asystującym, z aktualnym zaświadczeniem o uprawnieniu. Pozostałe psy mogą również przebywać w galerii pod opieką osoby ludzkiej.
Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.