wednesday, 7 december otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Statut Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, zwana dalej Galerią, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
b) postanowień niniejszego statutu.

2. Organizatorem Galerii jest Miasto Poznań.

3. Galeria posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2
1. Siedzibą Galerii jest miasto Poznań.

2. Terenem działania Galerii jest miasto Poznań, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Galerii może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3
1. Celem działalności Galerii jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez:
a) promocję, prezentację, popularyzację i upowszechnianie sztuki współczesnej;
b) kreowanie postaw twórczych i pobudzanie odbiorców do aktywnego w niej uczestnictwa;
c) prowadzenie działalności wystawienniczej;
d) prowadzenie działalności wydawniczej;
e) prowadzenie działalności edukacyjnej kulturalnej i artystycznej w różnorodnych formach;
f) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej;
g) współdziałanie ze środowiskami twórczymi oraz z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju sztuki współczesnej;

8) rozpoznanie i badanie środowiska artystycznego Poznania;

9) tworzenie platformy wymiany myśli i współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskami artystycznymi Poznania;

10) prowadzenie projektów badawczo-wydawniczych we współpracy ze środowiskiem naukowym Poznania;

11) prowadzenie biblioteki i dokumentacji wydarzeń artystycznych oraz ich udostępnianie;

12) tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej, zwanej dalej Kolekcją Galerii Miejskiej Arsenał

2. Przy realizacji swoich celów Galeria może współpracować z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 4
1. Galeria jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Wobec pracowników Galerii czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

4. Galerią zarządza Dyrektor.

5. Dyrektor kieruje działalnością Galerii i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Dyrektora Galerii powołuje Prezydent Miasta Poznania na okres od trzech do siedmiu lat, według następujących zasad:
a) wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora następuje w drodze konkursu. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko Dyrektora bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez Organizatora. W przypadku powołania tej samej osoby na stanowisko Dyrektora na następny okres, Organizator zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
b) Prezydent Miasta Poznania przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko;
c) Dyrektor Galerii powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu:
– na własną prośbę;
– z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
– z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
– w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5 art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Dyrektora odwołuje Prezydent Miasta Poznania (po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Galerię, jednakże nie jest konieczne zasięgniecie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych w przypadku wyłonienia kandydata na Dyrektora w drodze konkursu).

8. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Galerii sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

9. Dyrektor zarządza Galerią przy pomocy zastępców i głównego księgowego. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, a następnie powiadamia o tym Prezydenta.

10. Dyrektor może powołać jednego zastępcę. Na stanowisko zastępcy może być powołany główny księgowy.

11. Zastępca Dyrektora i główny księgowy działają w ramach udzielanych im przez Dyrektora umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

13. Dyrektor Galerii może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii w określonym zakresie.

14. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

16. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczeń woli wymagany jest podpis głównego księgowego.

§ 5.
Do zakresu zadań Dyrektora Galerii należy w szczególności:
1) organizacja pracy Galerii, jej działalności i rozwoju;
2) nadzór nad mieniem Galerii;
3) kształtowanie strategii i programu Galerii;
4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Poznania programu działania Galerii na czas trwania powołania oraz przedkładanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji postanowienia zawartej umowy cywilnoprawnej, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii;
5) nadzór nad realizacją ustalonego budżetu;
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
7) odpowiadanie za sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok budżetowy w ustawowo określonym terminie. Sprawozdanie finansowe Dyrektor niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Poznania w celu zatwierdzenia;
8) nadzór nad prowadzeniem strony internetowej Galerii.

§ 6
Organizację wewnętrzną Galerii określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, który zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi oraz działającym w Galerii organizacjom związkowym i stowarzyszeniom twórców wszelkich zmian, celem ich zaopiniowania.

§ 7
1. Przy Galerii działa Rada Galerii, jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.

2. Rada liczy od pięciu do ośmiu członków, w tym do dwóch zgłoszonych przez Komisję Rady Miasta Poznania właściwą do spraw kultury i nauki, do jednego zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania i pozostałych zaproponowanych przez Dyrektora.

3. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Poznania.

4. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.

5. Kadencja Rady trwa na okres powołania Dyrektora.

6. Zasady działania Rady ustala uchwalony przez nią regulamin, za zgodą Dyrektora Galerii.

§ 7a
1. W Galerii działa Komisja Nabytków jako organ doradczy i opiniodawczy w zakresie nabywania, zamiany lub sprzedaży dzieł sztuki w ramach Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał.

2. Komisja Nabytków składa się z 5 członków- Dyrektora jako Przewodniczącego, trzech osób posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie tworzenia kolekcji dzieł sztuki współczesnej, jednej osoby będącej specjalistą w zakresie rynku dzieł sztuki.

3. Członków Komisji Nabytków powołuje Prezydent Miasta Poznania.

4. Komisja Nabytków odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.

5. Kadencja członków Komisji Nabytków trwa na okres powołania Dyrektora.

6. Zasady działania Komisji Nabytków ustala uchwalony przez nią Regulamin.

Rozdział III a
Kolekcja

§ 7b
1. Kolekcję Galerii Miejskiej Arsenał tworzą dzieła sztuki stanowiące własność Galerii Miejskiej Arsenał i wpisane do inwentarza Kolekcji.

2. Prowadzenie inwentarza Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał określa Regulamin ustanowiony przez Dyrektora.

3. Dyrektor Galerii po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nabytków może dokonywać zamiany lub sprzedaży dzieł sztuki wpisanych do inwentarza Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał. Pozytywna opinia na zamianę lub sprzedaż może być udzielona przez Komisję Nabytków tylko w uzasadnionych przypadkach. Środki uzyskane ze sprzedaży dzieł sztuki wpisanych do inwentarza Kolekcji mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8
1. Galeria prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Przychodami instytucji kultury są przychody pochodzące z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 9
Galeria może prowadzić działalność gospodarczą m.in. przez obrót dziełami sztuki i wydawnictwami, wynajem pomieszczeń, świadczenie usług marketingowych, a środki uzyskane tą drogą mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową i utrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10
O zmianach organizacyjnych Galerii, z wyłączeniem ustawowo zastrzeżonych dla Organizatora, decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 11
Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Poznania, w formie przewidzianej dla nadania statutu.